9FebruarDO
10:00 - 18:00 = 8 h frei
18:30 - 19:00 = ½ h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei


10FebruarFR
10:00 - 19:00 = 9 h frei
20:30 - 21:00 = ½ h frei
22:00 - 22:59 = 1 h frei


11FebruarSA
10:00 - 14:00 = 4 h frei
20:30 - 22:59 = 2½ h frei


12FebruarSO
10:00 - 10:30 = ½ h frei
13:00 - 14:30 = 1½ h frei
17:00 - 22:59 = 6 h frei


13FebruarMO
10:00 - 18:00 = 8 h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei


14FebruarDI
10:00 - 16:30 = 6½ h frei
17:00 - 17:30 = ½ h frei
18:00 - 19:30 = 1½ h frei
20:30 - 22:59 = 2½ h frei


15FebruarMI
10:00 - 17:30 = 7½ h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei