29JanuarSA
10:00 - 12:00 = 2 h frei
13:00 - 17:30 = 4½ h frei
18:00 - 22:59 = 5 h frei


30JanuarSO
10:00 - 16:00 = 6 h frei
17:00 - 22:59 = 6 h frei


31JanuarMO
10:00 - 18:00 = 8 h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


1FebruarDI
10:00 - 16:30 = 6½ h frei
18:30 - 19:00 = ½ h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


2FebruarMI
10:00 - 18:00 = 8 h frei
18:30 - 19:00 = ½ h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


3FebruarDO
10:00 - 20:00 = 10 h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


4FebruarFR
10:00 - 16:30 = 6½ h frei
17:00 - 18:00 = 1 h frei
18:30 - 19:00 = ½ h frei
19:30 - 20:30 = 1 h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei