20SeptemberMO
10:00 - 20:00 = 10 h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei


21SeptemberDI
10:00 - 20:00 = 10 h frei
20:30 - 22:59 = 2½ h frei


22SeptemberMI
10:00 - 20:30 = 10½ h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


23SeptemberDO
10:00 - 20:30 = 10½ h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


24SeptemberFR
10:00 - 22:59 = 13 h frei


25SeptemberSA
10:00 - 22:59 = 13 h frei


26SeptemberSO
10:00 - 22:59 = 13 h frei