14AprilSO
10:00 - 11:00 = 1 h frei
14:30 - 17:00 = 2½ h frei
19:00 - 22:59 = 4 h frei


15AprilMO
10:00 - 19:00 = 9 h frei
20:00 - 21:00 = 1 h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei


16AprilDI
10:00 - 19:30 = 9½ h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


17AprilMI
10:00 - 18:00 = 8 h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei


18AprilDO
10:00 - 17:00 = 7 h frei
17:30 - 18:00 = ½ h frei
18:30 - 19:00 = ½ h frei
19:30 - 20:30 = 1 h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei


19AprilFR
10:00 - 16:30 = 6½ h frei
18:00 - 20:00 = 2 h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei


20AprilSA
10:00 - 11:00 = 1 h frei
14:30 - 15:00 = ½ h frei
18:00 - 22:59 = 5 h frei