27JuliDI
10:00 - 22:59 = 13 h frei


28JuliMI
10:00 - 20:30 = 10½ h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


29JuliDO
10:00 - 20:30 = 10½ h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei


30JuliFR
10:00 - 22:59 = 13 h frei


31JuliSA
12:00 - 22:59 = 11 h frei


1AugustSO
12:00 - 22:59 = 11 h frei


2AugustMO
10:00 - 22:59 = 13 h frei