30NovemberDO
10:00 - 18:30 = 8½ h frei
19:30 - 20:00 = ½ h frei
21:30 - 22:59 = 1½ h frei


1DezemberFR
10:00 - 17:30 = 7½ h frei
19:30 - 20:00 = ½ h frei


2DezemberSA
10:00 - 15:00 = 5 h frei
18:30 - 22:59 = 4½ h frei


3DezemberSO
10:00 - 11:00 = 1 h frei
11:30 - 12:00 = ½ h frei
12:30 - 13:00 = ½ h frei
14:00 - 15:30 = 1½ h frei
16:00 - 16:30 = ½ h frei
18:00 - 19:00 = 1 h frei
20:00 - 22:59 = 3 h frei


4DezemberMO
10:00 - 16:30 = 6½ h frei
19:30 - 20:00 = ½ h frei
22:30 - 22:59 = ½ h frei


5DezemberDI
10:00 - 17:00 = 7 h frei
20:30 - 22:59 = 2½ h frei


6DezemberMI
10:00 - 17:00 = 7 h frei
21:00 - 22:59 = 2 h frei